Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Strona główna > Produkty > OC > Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności. Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialności wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

W zależności od specyfiki działalności ubezpieczającego zakres ubezpieczenia można rozszerzyć wprowadzając klauzule. Przykładowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

 • szkody poniesione przez pracowników
 • szkody spowodowane przez wózki widłowe lub inne pojazdy nie podlegające rejestracji
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę
 • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego
 • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez ubezpieczającego
 • szkody w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
 • szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu (tzw. szkody w środowisku)
 • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
 • szkody związane działalnością hotelową i gastronomiczną
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RP

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 10-10-2011, 16:53