Ubezpieczenie OC za produkt

Strona główna > Produkty > OC > Ubezpieczenie OC za produkt


Ubezpieczenie OC za produkt funkcjonuje jako uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia.

Do zakresu ubezpieczenia można również włączyć szkody:

  1. poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczonego komponentów lub części składowych, powstałych przez ich zmieszanie lub połączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego;
  2. poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego;
  3. poniesione przez osobę trzecią wskutek wad rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerabianych za pomocą maszyn i urządzeń wprowadzonych do obrotu przez producenta

 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 10-10-2011, 16:54