Ubezpieczenie OC przewoźnika

Strona główna > Produkty > OC > Ubezpieczenie OC przewoźnika


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy.

Ubezpieczenie może być zawarte w dwóch wariantach:

  1. OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym
  2. OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego (ubezpieczającemu), dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.  W szczególności:

  • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.


Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 10-10-2011, 16:54