Ubezpieczenie OC spedytora

Strona główna > Produkty > OC > Ubezpieczenie OC spedytora


Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych (odpowiedzialność kontraktowa).

Ubezpieczenie obejmuje czynności zwyczajowo uznane za spedycyjne oraz wymienione w obowiązujących „Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych”  opracowanych przez Polska Izbę Spedycji i Logistyki.
 

Ostatnia zmiana dokumentu: 10-10-2011, 16:55