Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych

Strona główna > Produkty > OC > Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych


W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna członków zarządów i rad nadzorczych za szkody majątkowe powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką ( nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków ). Ubezpieczone są szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym udziałowcom i akcjonariuszom.  

Ostatnia zmiana dokumentu: 10-10-2011, 16:55