Gwarancje ubezpieczeniowe

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia finansowe > Gwarancje ubezpieczeniowe


Gwarancje są pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe).

 

Najczęściej stosowane rodzaje gwarancji:

 1. gwarancje zapłaty długu celnego
 2. gwarancje kontraktowe:
  • wadialne
  • należytego wykonania kontraktu
  • zwrotu zaliczki
  • usunięcia wad i usterek
 3. gwarancje kaucyjne
 4. gwarancje koncesyjne
 

Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:48