Ubezpieczenie mienia w transporcie

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie mienia w transporcie


Jest to ubezpieczenie skierowane do firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową, dokonujący przewozu ładunków we własnym zakresie (tj. środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowanymi itp.) lub z wykorzystaniem przewoźników zawodowych.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć każdy ładunek podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej.

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

  • zdarzenia losowe
  • wypadek środka transportu

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe:

  • rabunek (rozbój)
  • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu
  • załadunek i rozładunek towaru

Polisa ubezpieczenia mienia w transporcie może dotyczyć pojedynczego transportu lub być zawarta w formie umowy generalnej obejmującej ochroną wszystkie przewozy odbywające się na ustalonych warunkach w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:52