Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk


Przedmiotem ubezpieczenia może być  dowolny biurowy sprzęt elektroniczny:  stacjonarny  i przenośny. Dodatkowo ubezpieczeniem tym mogą być wszelkiego rodzaju specjalistyczne urządzenia elektroniczne, np.: urządzenia pomiarowe, urządzenia medyczne itp., a także urządzenia alarmowe i monitoringu. Osobny dział stanowi ubezpieczenie: nośników danych oraz kosztów odtworzenia utraconych danych.

 

Zakres tego ubezpieczenia obejmuje :

  • skutki działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędy w obsłudze);
  • działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego;
  •  działania wody, w szczególności: burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
  • wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi;
  • kradzieży z włamaniem, rabunku;
  • celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie;
  • wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji/ rękojmi;
  • zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. tym zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci);
  • bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego itp.;
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.
 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:55