Ubezpieczenie ryzyk budowlano- montażowych

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie ryzyk budowlano- montażowych


Ubezpieczenia budowlane i montażowe funkcjonują w sposób zapewniający ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji:

  • inwestorom
  • wykonawcom i podwykonawcom.

Przedmiotem ubezpieczenia w tym przypadku mogą być:

  1. budowany (lub montowany) obiekt (przedmiot kontraktu) – na każdym etapie prowadzenia prac, materiały niezbędne do jego realizacji oraz koszty wykonania
  2. sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy

 Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie w związku z realizacją ubezpieczonego kontraktu
  • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu

Ze względu na różnorodność i specyfikę prac budowlanych i montażowych, ubezpieczenie to ma w części charakter modułowy i możliwe jest wprowadzanie dodatkowych rozszerzeń poprzez dodawanie klauzul.

Ochrona ubezpieczeniowa w tym ubezpieczeniu może funkcjonować na każdym etapie prac: od momentu organizacji placu budowy do przekazania części lub całości prac inwestorowi. Możliwe jest również ubezpieczenie okresu konserwacji lub rozruchów montowanych urządzeń.

 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:58