Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń


Ubezpieczeniem tym mogą być objęte wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny stosowane na placach budowy, np.:

  • maszyny budowlane samojezdne i stacjonarne, np. żurawie wieżowe, żurawie kołowe, koparki, spychacze, walce, ładowarki, pompy betonu, maszyny palujące itd.
  • sprzęt budowlany, np. silosy cementowe, rusztowania, szalunki, wyciągi przyścienne, transformatory, sprzęt spawalniczy, maszyny warsztatowe, kontenery zaplecza budowy, barakowozy itd.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne (z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia) powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, a polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu, co powoduje konieczność ich wymiany lub naprawy. Przykładowo są to:

  • błędy w obsłudze maszyn i sprzętu powodujące np. kolizje na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu itp.,
  • powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawina,
  • kradzież z włamaniem, rabunek,
  • zniszczenia przez osoby trzecie,
  • ogień, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.

 Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć również na czas przewozu lub przejazdu maszyn na i z placu budowy.

 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:59