Ubezpieczenie utraty zysku

Strona główna > Produkty > Ubezpieczenia majatkowe > Ubezpieczenie utraty zysku


Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem:

  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym
  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym
  • mienia wszystkich ryzyk.

Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia zysk brutto definiuje się jako zysk ze sprzedaży oraz koszty stałe przedsiębiorstwa.

Warunkiem zawarcia tego ubezpieczenia jest jednoczesne ubezpieczenie mienia w określonym zakresie
w tym samym zakładzie ubezpieczeń.

 

 


Ostatnia zmiana dokumentu: 15-02-2011, 10:59